Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de rechtsverhouding tussen Haarlem Studios en haar Klanten, zoals hieronder gedefinieerd.

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende woorden de volgende betekenis, tenzij uit de context anders blijkt.

  • Overeenkomst: De tussen Haarlem Studio’s en de klant gesloten overeenkomst waarbij de klant diensten met betrekking tot één of meerdere producten van Haarlem Studio’s afneemt en/of aanvraagt.

  • Klant: Een professionele partij of een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf die een of meer producten afneemt of gebruik maakt van een of meer diensten van Haarlem Studios.

  • Klantenservice: De klantenservice van Haarlem Studios is te bereiken via info@haarlemstudios.nl.

  • Algemene voorwaarden: Deze huidige algemene voorwaarden van Haarlem Studios d.d. 04 maart 2023.

  • Intellectuele eigendomsrechten: Alle auteursrechten, merkrechten, modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder ook rechten met betrekking tot databanken of andere producten van commerciële knowhow.

  • Bestel: De Producten zoals aangekocht en/of gevraagde diensten in verband daarmee door de Klant.

Persoonlijke gegevens

Alle gegevens die de klant aan Haarlem Studio’s verstrekt.

Producten

Alle producten en/of gerelateerde diensten die Haarlem Studio’s aanbiedt aan de klant, zoals de studio en apparatuur.

Haarlem Studio’s

Haarlem Studios, een vennootschap onder firma naar Nederlands recht, ingeschreven in het handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 78134803 en met BTW-nummer: NL861275299B01, kantoorhoudende op het adres Izaak Enschedeweg 42-C, 2031 CS, Haarlem, Nederland.

Website

De door Haarlem Studios geëxploiteerde website te bereiken op de domeinnaam www.haarlemstudios.nl.

Artikel 2 – Haarlem Studio’s

Haarlem Studios is een innovatief bedrijf dat een studio en apparatuur, zoals verlichting en statieven, levert voor fotografie en filmproductie. Naast de verhuur van de studio biedt Haarlem Studios de klant foto- en videoproducties aan.

Artikel 3 – Algemeen

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Haarlem Studios en Klant, waaronder mede begrepen alle Producten zoals aangeboden en meer in het bijzonder de Producten zoals omschreven in de Bestelling. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de relatie tussen Haarlem Studios en Klant, ook indien de Overeenkomst niet langer van kracht is.

3.2 Afnemer aanvaardt en erkent uitdrukkelijk dat de Overeenkomst en/of enig onderdeel daarvan niet kwalificeert als een huurovereenkomst in de zin van de wet, hoewel dit in ieder geval niet de bedoeling is van Afnemer noch van Haarlem Studio’s, en derhalve kan uit de Overeenkomst geen aanspraak worden gemaakt op enige bepaling met betrekking tot huurbescherming en/of ontruimingsbescherming en doet Afnemer, voor zover wettelijk vereist en/of mogelijk, uitdrukkelijk afstand van al deze aanspraken en/of rechten.

3.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen en hebben geen algemene werking. Alle overige bepalingen blijven onaangetast.

3.4 Door het plaatsen van een Bestelling geeft de Klant aan deze Algemene Voorwaarden en alle andere rechten en verplichtingen, bijvoorbeeld maar niet uitgesloten van het privacybeleid, zoals vermeld op de Website te hebben gelezen en begrepen en ermee in te stemmen hieraan gebonden te zijn.

3.5 Indien een van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal een dergelijke ongeldigheid, onwettigheid of niet-afdwingbaarheid geen invloed hebben op enige andere bepaling in deze Algemene Voorwaarden en zullen deze Algemene Voorwaarden worden geïnterpreteerd alsof een dergelijke ongeldige, onwettige of niet-afdwingbare bepaling er nooit in had gestaan.

3.6 Alle bedingen in deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van alle bestuurders van Haarlem Studio’s en/of personen die door Haarlem Studio’s zijn ingeschakeld.

3.7 Haarlem Studios behoudt zich het recht voor om te allen tijde zonder voorafgaande schriftelijke kennisgeving enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. De meest recente versie van deze Algemene Voorwaarden wordt op de Website geplaatst.

Artikel 4 – Producten

4.1 Haarlem Studio’s biedt Klant – afhankelijk van de Bestelling – één of meerdere Producten aan, waaronder – maar niet beperkt tot – studio geschikt voor fotoshoots en filmproducties. Dit is inclusief het gebruik van Wi-Fi, water, elektriciteit, keuken en toiletten. Haarlem Studios verhuurt ook apparatuur zoals lampen en statieven.

4.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.3 Haarlem Studio’s is te allen tijde gerechtigd het atelier van Afnemer te betreden. Haarlem Studios zal proberen de Klant hierover vooraf te informeren.

4.4 De Klant dient de Producten en alle zaken in en om de studio in goede staat te houden en er redelijkerwijs zorg voor te dragen.

Artikel 5 – Prijzen en betalingswijze

5.1 De prijzen van de Producten worden (waar mogelijk) vermeld op de Website. Afhankelijk van de Bestelling stuurt Haarlem Studios de Klant per e-mail een prijsopgave.

5.2 De prijs van een Product is in euro’s, exclusief BTW, tenzij expliciet vermeld en inclusief een vergoeding voor een door de Klant geselecteerde non-profitorganisatie.

5.3 Haarlem Studios is gerechtigd prijsstijgingen aan Afnemer door te berekenen indien Haarlem Studios kan aantonen dat tussen het moment van prijsopgave en uitvoering van de Overeenkomst prijsbepalende factoren zijn gestegen als gevolg van onvoorziene ontwikkelingen en/of niet aan haar toe te rekenen omstandigheden, zoals, de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex.

5.4 De vergoeding voor de diensten van Haarlem Studios wordt door Haarlem Studios als volgt gefactureerd:

(i) 100% (honderd procent) binnen 30 (dertig) dagen na voornoemde datum.

5.5 Indien Klant enige betalingsverplichting niet is nagekomen, is Haarlem Studios gerechtigd de Overeenkomst op te schorten dan wel de Overeenkomst te ontbinden totdat Klant al zijn betalingsverplichtingen is nagekomen, de betaling van alle rente en buitengerechtelijke kosten en andere redelijke extra kosten aan de zijde van Haarlem Studios daaronder begrepen. De Klant is nimmer gerechtigd om enige van zijn verplichtingen op te schorten.

Artikel 6 – Annulering van de Overeenkomst

6.1 De Klant kan de Overeenkomst voor wat betreft de huur van de studio & apparatuur tot 14 (veertien) dagen voor de uitvoering van de Overeenkomst kosteloos annuleren.

6.2 De Klant kan de Overeenkomst voor wat betreft de huur van de studio & apparatuur tot 7 (zeven) dagen voor de uitvoering van de Overeenkomst annuleren tegen betaling van 50% (vijftig procent) van de aangeboden prijs.

6.3 Indien de Klant de Overeenkomst annuleert na de periode zoals beschreven in artikel 6.2 hierboven, is de Klant de volledige prijs verschuldigd.

Artikel 7 – Naleving

7.1 Haarlem Studio’s zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

7.2 Haarlem Studio’s staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst, de op de Website en in het aanbod vermelde specificaties en aan de bestaande wettelijke bepalingen en overheidsvoorschriften.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid van Haarlem Studios

8.1 Haarlem Studio’s is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de Overeenkomst, de Producten, haar diensten, diensten van derden of de studio, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Haarlem Studio’s.

8.2 Haarlem Studio’s is niet aansprakelijk voor schade totdat Haarlem Studio’s schriftelijk door Klant in gebreke is gesteld en een redelijke termijn heeft gekregen om de situatie te herstellen.

8.3 Klant vrijwaart Haarlem Studio’s volledig voor aanspraken van derden wegens schade die het gevolg is van de uitvoering of nakoming van de Overeenkomst, tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Haarlem Studio’s.

8.4 Haarlem Studio’s is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade.

8.5 Iedere aansprakelijkheid van Haarlem Studio’s is te allen tijde beperkt tot het bedrag van de aan – of door – Afnemer geoffreerde of betaalde prijs.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid van de Klant

9.1 De Klant is aansprakelijk voor schade, breuk, defect, verlies, diefstal van de Producten, waaronder de studio en/of apparatuur, meubilair en andere voorwerpen in de studio. Schade en verlies moeten door de Klant worden vergoed op basis van nieuwwaarde. Verlies en diefstal worden door Haarlem Studios direct gemeld bij de politie.

9.2 De Klant is verplicht de Producten, waaronder de studio, het meubilair en de apparatuur voor gebruik te controleren. Indien blijkt dat een van de Producten, waaronder de studio, meubilair of apparatuur beschadigd is, dient Afnemer dit zo spoedig mogelijk schriftelijk te melden aan Haarlem Studio’s. Het is in geen geval toegestaan om iets van de studio’s te nemen.

9.3 Indien Afnemer naar het uitsluitend oordeel van Haarlem Studio’s de Producten en/of de studio na uitvoering van de Overeenkomst niet in goede staat aflevert, is Afnemer gehouden alle professionele schoonmaakkosten te vergoeden. Deze schoonmaakkosten mogen worden afgetrokken van en/of verrekend met elk betaald of verschuldigd bedrag.

Artikel 10 – Verzekering

Afnemer zal op eigen kosten alle mogelijke verzekeringen afsluiten die nuttig of noodzakelijk zijn in verband met de uitvoering van de Overeenkomst en/of het gebruik van de Producten.

Artikel 11 – Klachten

11.1 Indien Klant constateert dat Haarlem Studios haar verplichtingen jegens Klant niet is nagekomen, zal Klant Haarlem Studios hiervan op de hoogte stellen. Klachten dienen binnen 14 (veertien) dagen na uitvoering van de Overeenkomst te worden ingediend bij de Klantenservice bereikbaar via info@haarlemstudios.nl. De klacht moet volledig en duidelijk worden beschreven.

11.2 Bij Haarlem Studio’s ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 (veertien) dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Haarlem Studios binnen de termijn van 14 (veertien) dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

11.3 Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn of binnen 3 (drie) maanden na indiening van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost, kan de Klant zich wenden tot de bevoegde rechter.

11.4 Indien een klacht gegrond is, wordt Haarlem Studios in de gelegenheid gesteld de Overeenkomst alsnog naar behoren uit te voeren. Indien uitvoering van de Overeenkomst naar objectieve maatstaven niet meer mogelijk is, zal Haarlem Studios de waarde van het Product aan Klant restitueren. De terugbetaling zal in beginsel, doch ter uitsluitende beoordeling van Haarlem Studios, geschieden via dezelfde betaalwijze die door Klant is gebruikt bij de betaling van de factuur.

Artikel 12 – Intellectuele eigendom

12.1 Alle Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot Haarlem Studio’s, de Producten en de Website, behoren te allen tijde toe aan Haarlem Studio’s.

12.2 Het is Klant verboden om zonder schriftelijke toestemming van Haarlem Studio’s de Intellectuele Eigendomsrechten te gebruiken voor publicaties of verveelvoudigingen, tenzij het gaat om niet-commercieel persoonlijk gebruik met betrekking tot het Product zelf.

Artikel 13 – Huisregels

Naast de Algemene Voorwaarden hanteert Haarlem Studios algemene huisregels. De Klant dient deze huisregels te allen tijde na te leven. Een kopie van de huisregels is als bijlage bij deze Algemene voorwaarden gevoegd.

Artikel 14 – Persoonsgegevens

14.1 Klant is zich ervan bewust dat hij door het gebruik van de Website bepaalde Persoonsgegevens aan Haarlem Studios verstrekt, bijvoorbeeld naam, adres, bankgegevens en e-mailadres.

14.2 Indien de Klant akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden, geeft de Klant toestemming voor de verwerking van zijn Persoonsgegevens in verband met het gebruik van de Website en de uitvoering van de Overeenkomst. De verwerking van de Persoonsgegevens vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

14.3 Door akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden gaat Klant akkoord met het door Haarlem Studios gehanteerde privacybeleid, zoals weergegeven op de Website.

14.4 Haarlem Studio’s vraagt toestemming aan de Klant voor het verzenden van promotionele e-mails of andere communicatie.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en jurisdictie

Deze Overeenkomst zal worden geïnterpreteerd in overeenstemming met Nederlands recht en de bevoegde rechter in Amsterdam zal in verband hiermee enige en exclusieve jurisdictie hebben.

Alle door de Klant aan Haarlem Studios verstrekte gegevens.